فایل جزوه آموزش شیرهای ایمنی

فایل جزوه آموزش شیرهای ایمنی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
2MB
نویسنده
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
57 بازدید
9,000 تومان 7,600 تومان٪16 تخفیف
افزودن به سبد خرید

فایل جزوه آموزش شیرهای ایمنی

دانشجویان و کاربران گرامی در این بخش گروه علمی گوگل فایل فایل pdf جزوه آموزش شیرهای ایمنی را آماده دانلود و استفاده شما عزیزان قرار داده است .این فایل شامل ۴۸ صفحه مطالب آموزنده و سودمند می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت گوگل فایل خریداری و دانلود نمایید. امید است سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. پس از ا تمام فرآیند خرید لینک فایل قابل مشاهده و دانلود می باشد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

فایل جزوه آموزش شیرهای ایمنی

۱- مقدمه

ﺷﯿﺮ اﯾﻤﻨﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز، ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮایاﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ، ﺷﯿﺮآﻻت ، ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و… در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎری ﺑﯿﺶ از ﻓﺸﺎر ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

شیرهای اطمینان فشار (PSV)  ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﺷﯿﺮﻫﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﯾﺎ دﻣﺎی ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ،

ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺑﺎﻻ رود، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎرﺑﺎز ﺷﺪه و ﻣﻘﺪاری از ﻣﺎده داﺧﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ و … از آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدد.

شیرهای اطمینان اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در دﯾﮓ ﻫﺎی ﺑﺨﺎر در ﻃﻮل اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺪون شیرهای اطمینان ، دﯾﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر اوﻟﯿﻪ ، در ﻣﻌﺮض اﻧﻔﺠﺎر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.

دو ﻧﻮع ﮐﻠﯽ از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﺮارﺗﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺮﯾﺎن.

ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ، شیرهای اطمینان ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﯿﺮ

ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻮرد،ﯾﮏ ﺷﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ،

و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ از ﻣﺎﯾﻊ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻓﺸﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﯿﺮﻫﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺮﯾﺎن، ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.