جزوه حقوق سازمانهای بین المللی دکتر موسی زاده

جزوه
نوع فایل
pdf
حجم فایل
616KB
نویسنده
دسته بندی
تعداد بازدید
407 بازدید
9,000 تومان 7,800 تومان٪13 تخفیف

جزوه حقوق سازمانهای بین المللی دکتر موسی زاده

دانشجویان و کاربران گرامی در این بخش گروه علمی گوگل فایل pdf جزوه حقوق سازمانهای بین المللی دکتر موسی زاده را آماده دانلود و استفاده شما عزیزان قرار داده است .این فایل شامل ۷۵ صفحه با مطالب سودمند می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت گوگل فایل خریداری و دانلود نمایید. امید است سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. پس از اتمام فرآیند خرید لینک فایل قابل مشاهده و دانلود می باشد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

جزوه حقوق سازمانهای بین المللی دکتر موسی زاده

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﭘﺪﻳﺪﻩﻱ ﺭﻭﻧﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﻫﺪﻑ ﻳﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ »ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻢ ﻋﺒﺎﺭت است ﺍﺯ

.« ﺧﻮﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻢ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ .

ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻢ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺍﺳﺖ

ﻛﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩﻱ ﺁﻥ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ .

ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ، ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ، ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺍﻣﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﺩﺭ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺠﻤﻊﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ

ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩﻱ ﺁﻥ دﻭﻟﺖﻫﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

ﻭ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ، ﻳﻚ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﺭﺯ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺣﻴﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻳﺪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻱ ﻓﺪﺭﺍﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻛﻪ ﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻬﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺁﻭﺭﻧﺪ، ﺷﺒﻴﻪ ﻓﺪﺭﺍﻟﻴﺴﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻴﻢ . ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩﻱ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺳﻮﻳﻴﺲ ﻭ ﺑﻠﮋﻳﻚ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻱ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ .

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.