فایل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون QWL

فایل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون QWL
نوع فایل
pdf
حجم فایل
281KB
نویسنده
تاریخ انتشار
دسته بندی
تعداد بازدید
19 بازدید
7,000 تومان 5,500 تومان٪21 تخفیف
افزودن به سبد خرید

فایل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون QWL

دانشجویان و کاربران گرامی در این بخش گروه علمی گوگل فایل فایل pdf پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون QWL آماده دانلود و استفاده شما عزیزان قرار داده است .این فایل شامل ۹ صفحه مطالب آموزنده و سودمند می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت گوگل فایل خریداری و دانلود نمایید. امید است سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. پس از اتمام فرآیند خرید لینک فایل قابل مشاهده و دانلود می باشد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

فایل پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون QWL

کیفیت زندگی کاری چیست؟

مجموعه ای است از شرایط واقعی کار در یک سازمان مانند حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، ملاحظات بهداشت و ایمنی، مشارکت در تصمیم گیری، روش مدیریت، تنوع غنی بودن مشاغل (بودوان و هاسلس، ۲۰۰۳).

معرفی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (QWL)

این پرسشنامه در سال ۱۹۷۳ توسط والتون ساخته شده است.

هدف پرسشنامه QWL ارزیابی کیفیت زندگی کاری از در هشت بعد مختلف

(پرداخت کافی و منصفانه، محیط ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانونگرایی در سازمان،

قابلیت های انسانی، یکپارچی و انسجام اجتماعی، فضای کلی زندگی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری) است.

این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال است و جواب هر سوال به صورت طیف لیکرت پنج درجه ای از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد.

همچنین پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون، دارای روایی و اعتبار و نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی: ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ای فراگیر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ

و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺎر، ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺎر، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻠﮑﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﯿﺰه در ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﺎن، زﻣﯿﻨﻪ‌ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ‌ﻫﺎی آﻧﺎن، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﺎن، ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ  ﻣﯽﭘﺮدازد.

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.